Kockázatkezelés

Az MVM Csoport Kockázatkezelési Politikája

Közös jövőképünk egy regionálisan is versenyképes, ügyfélorientált vállalatcsoport, amely folyamatos innováció mellett felelős, fenntartható és biztonságos energiaellátást és energetikai szolgáltatásokat nyújt partnereinek.

Az MVM Csoport nemzeti tulajdonú vállalatcsoportként a prudens működés elvét követve, alapvetően alacsony kockázat felvállalására törekszik, ugyanakkor a stratégiai célkitűzései kapcsán olyan új helyzetekkel szembesül, ahol más, korábban nem ismert kockázatok is megjelenhetnek. Az MVM Csoport vezetése ezért kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a felmerülő kockázatokat beazonosítsa és szisztematikusan kezelje.

A kockázatkezelés célja az MVM Csoport hosszú távú sikeres működésének támogatása az ezt befolyásoló kockázatok feltárása és az azokra adott megfelelő válaszlépések által. Nem lehet cél az összes kockázat teljes kiküszöbölése – mivel azok az üzletmenet természetes velejárói –, sokkal inkább annak lehetővé tétele, hogy a várható hatások azokon a határokon belül maradjanak, ahol még az MVM Csoport stratégiájának és üzleti céljainak elérését nem veszélyeztetik. Az MVM Csoport kockázatkezelésének középpontjában a kockázatok és a lehetőségek közötti helyes egyensúly, illetve a kockázatok természetével és mértékével arányos kezelési módok alkalmazása áll.

A kockázatok eredményes kezelésének kiemelt jelentősége van a vállalatcsoport növekedésének és sikerességének szempontjából, emellett hozzájárul a Csoport jó hírnevének felépítéséhez, fenntartásához. A kockázatkezelés ezért az MVM Csoport irányításának egyik fontos eszközeként szolgál.

Az erre vonatkozó alapelveket, valamint az MVM Csoport és annak vezetése kockázatokhoz való hozzáállását mutatja be jelen Kockázatkezelési Politika.

Üzleti specifikumok és kockázati profil

Az MVM Csoportban a nemzetközi gyakorlatnak megfelelő kockázatkezelési módszertant alkalmazunk, melyben figyelembe vesszük a vállalatcsoport felépítéséből és tevékenységéből fakadó specifikumokat is, úgymint:

– az ellátásbiztonságra vonatkozó elvárások;
– az összetett és gyakran változó hazai és európai uniós szabályozói előírásoknak való jelentős kitettség;
– az ITO modell alapján alkalmazandó tevékenység-szétválasztási szabályok érvényesítése;
– a hagyományos és megújuló villamosenergia-termelés, kereskedelem és átvitel, valamint az ezekhez kapcsolódó      egyéb szolgáltatások szinte teljes vertikumát lefedő értéklánc jellemzői;
– a nukleáris technológia sajátosságai;
– a gázkereskedelem, -tárolás és a kapcsolódó szolgáltatások ismérvei;
– a mérnöki, építés-szerelési, távközlési projektek és a vállalatcsoport egyes társaságai által nyújtott további  szolgáltatások (pl. informatika, pénzügy-számvitel) jellemzői;
– az energiaiparban tapasztalható folyamatos és gyors ütemű innováció;
– a holding működésre jellemző irányítási rendszer és operatív folyamatok.

Kockázatkezelési alapelvek

Tudatában vagyunk annak, hogy a kockázatok az üzletmenet szerves részét képezik, ezért az MVM Csoport vezetése elkötelezett az alábbi alapelvek következetes betartása és a Csoport valamennyi munkavállalójával történő betartatása mellett.

Integráltság: a kockázatkezelés beépülése a szervezeti működésbe és a döntéshozatalba;
Teljesség: valamennyi érintett szereplő szempontjainak figyelembe vétele;
Konzisztencia: a kockázatok következetes, csoportszinten egységes és integrált kezelése, meghagyva a    vállalatcsoporton belül az eltérő tevékenységeket érintő specifikus kockázatok hatékony kezelését lehetővé tévő  rugalmasságot;
Módszeresség: a kockázatok időben történő, teljes körű azonosítása, megértése, priorizálása és értékelése, az eredményes válaszlépések megtétele, valamint rendszeres visszamérés;
Transzparencia: a kockázatok és a kockázatkezelés eredményeinek pontos, időben történő, minden lényeges tényezőre kiterjedő kommunikációja a társaságcsoporton belül;
Folyamatosság: a kockázatok nem egyszeri, hanem folyamatos kezelése, így biztosítva, hogy a kockázati kitettségről, a kockázatkezelési tevékenységek hatékonyságáról és a szükséges döntésekről naprakész információk álljanak a döntéshozók rendelkezésére;
Arányosság: a kockázatok felmérésére, kezelésére fordított erőforrásoknak és a kockázatok mértékének arányossága, egyensúlya.

Az alábbi területeken felmerülő kockázatokkal szemben zéró toleranciát képviselünk, ezért az MVM Csoport vezetése megköveteli, hogy teljes mértékben megvalósuljanak a következők:

– a hatályos hazai és európai uniós jogszabályoknak és hatósági előírásoknak való megfelelés a teljes  vállalatcsoportra vonatkozóan;
– külső vagy belső csalások, visszaélések elleni hatékony fellépés;
– az alkalmazottak munkahelyi egészségének és biztonságának védelme;
nukleáris biztonság fenntartása.

A kockázatkezelés operatív működtetése az alábbi alaptételekre épül:

– összhang a mindenkori stratégiai célkitűzésekkel, ennek érdekében bizonyos kockázatok tudatos felvállalása az  észszerűség és kontrollálhatóság határain belül (szabályzatok, limitrendszerek, folyamatba épített egyéb kontrollok,  jelentések és döntési fórumok stb. segítségével) valamint a vállalati értékek figyelembe vételével;
– valamennyi kockázati területre, azaz a stratégiai, pénzügyi, működési és projektkockázatokra kiterjedő  kockázatkezelés;
– folyamatos együttműködés és párbeszéd a munkavállalók között a kockázatok felismerése, kezelése és a  válaszlépések nyomon követése kapcsán;
– a kockázat felismeréséért és kezeléséért felelős kockázat-tulajdonos és a válaszlépések monitorozását és  számonkérését ellátó kockázat-felügyeleti funkció szétválasztása az üzleti folyamatok mentén;
– a kockázatkezelési alapelvek folyamatos figyelembe vétele az üzleti tervezés, a tervek megvalósítása valamint a társasági teljesítmények értékelése során.

Szerepek és felelősségek

Az MVM Csoport minden társaságának valamennyi munkavállalója felelős a saját szakterületét érintő kockázatok felismeréséért, értékeléséért és kommunikálásáért.

Központi szereplők
A kockázatkezelési tevékenység csoportszintű irányítását és felügyeletét az alábbi szereplők végzik:

MVM Zrt. Igazgatóság

Az MVM Zrt. Igazgatósága felelős a vállalatcsoport kockázatkezelési tevékenységének megfelelő működéséért és kontrolljáért, ennek keretében

– rendszeresen tájékozódik a vállalatcsoport céljaira, működésére és üzleti tevékenységére ható jelentősebb    kockázatokról, illetve
– a kockázatkezelés hatékony és integrált kialakítása kapcsán jóváhagyja a keretrendszert meghatározó csoportszintű   kockázatkezelési szabályzatot.

MVM Zrt. Elnök-vezérigazgató

Az Elnök-vezérigazgató

– felelős a vállalatcsoport kockázatkezelési tevékenységének megfelelő kialakításáért;
– az MVM Csoport jelentős kockázatait tárgyaló Kockázatkezelési Bizottság elnökeként vezeti a bizottsági üléseket;
– szükség szerint további vizsgálatokat rendel el az egyes kockázatok elemzésére és kezelési módjaira vonatkozóan;
– tájékoztatja az Igazgatóságot a kockázatok aktuális helyzetéről, esetleges jelentősebb új kockázatokról és a velük    kapcsolatos stratégiai szintű döntésekről, feladatokról.

Kockázatkezelési Bizottság

A Kockázatkezelési Bizottság az MVM Zrt. felsővezetői fórumaként rendszeresen áttekinti és megtárgyalja a vállalatcsoportot és a társaságokat érintő jelentős kockázatokat, az azokkal kapcsolatos döntéseket és feladatokat.

MVM Zrt. Kockázatkezelési Osztály

Fő feladata az MVM Csoporton belül az integrált vállalati kockázatkezelés (ERM) csoportszintű működtetése, módszertani kereteinek meghatározása, kiemelten a pénzügyi és partnerkockázatok kezelésének központi irányítása és felügyelete. Az ERM keretében – az érintett központi irányítási területtel együttműködve – a pénzügyi, stratégiai, működési és projektkockázatok gyűjtésével, elemzésével, aggregálásával és a Kockázatkezelési Bizottság elé terjesztésével foglalkozik, támogatva ezzel az MVM Csoport rövid, közép- és hosszú távú feladataival kapcsolatos felső vezetői döntéseket.

Az MVM Csoport központi irányítási területei

Az MVM Csoport központi irányítási szervezetei kötelesek a hozzájuk tartozó üzleti területek és társaságok kockázatainak kezelését szakmailag irányítani. A kockázatok feltárásában, értékelésében, összesítésében valamint kezelésük nyomon követésében együttműködnek a kockázatkezelés csoportszintű irányítását és felügyeletét végző szervezetekkel, testületekkel, biztosítják számukra a szükséges társasági információkat.

Az MVM Csoport társaságai

Az MVM Csoport minden társasága köteles a számukra releváns kockázatokat feltárni, értékelni, nyomon követni és kezelni, ezek érdekében pedig együttműködni az érintett további társaságokkal, valamint a kockázatkezelés szakmai irányítását és felügyeletét végző központi szervezetekkel, testületekkel.