Kockázatkezelés

Az MVM Csoport Kockázatkezelési Politikája

Az MVM Csoport nemzeti tulajdonú vállalatcsoportként a prudens működés elvét követve, alapvetően alacsony kockázat felvállalására törekszik. Az eredményes kockázatkezelésnek kiemelt szerepe van a vállalatcsoport növekedésében, sikerességében, valamint jó hírnevének fenntartásában.

A kockázatkezelésnek nem lehet célja az összes kockázat teljes kiküszöbölése, mivel azok az üzletmenet természetes velejárói. Az MVM Csoport célja a csoportszintű kockázatkezelés alkalmazásával

 • azoknak a kockázatoknak a beazonosítása és értékelése, amelyek az MVM Csoport céljainak elérését alapvetően befolyásolják, valamint ezek kezelése oly módon, hogy a maradványkockázatok hatása ne haladja meg a Csoport kockázatvállalási hajlandóságát;
 • a kockázattudatos vállalati kultúra, a közös kockázati nyelv kialakítása.

A kockázatkezelés az MVM Csoport irányításának egyik fontos eszközeként szolgál, melynek alapelveit a jelen Kockázatkezelési Politika mutatja be.

Üzleti specifikumok és kockázati profil

Az MVM Csoportban a nemzetközi gyakorlatnak megfelelő kockázatkezelési módszertant alkalmazunk, melyben figyelembe vesszük a vállalatcsoport stratégiai célkitűzéseit, valamint a felépítéséből és tevékenységéből fakadó specifikumokat is, úgymint:

 • az ellátásbiztonságra vonatkozó elvárások;
 • az összetett és gyakran változó hazai és európai uniós szabályozói előírásoknak való jelentős kitettség;
 • az ITO modell alapján alkalmazandó tevékenység-szétválasztási szabályok érvényesítése;
 • a hagyományos és megújuló villamosenergia-termelés, kereskedelem és átvitel, valamint az ezekhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások szinte teljes vertikumát lefedő értéklánc jellemzői;
 • a nukleáris technológia sajátosságai;
 • a gázkereskedelem, -tárolás és a kapcsolódó szolgáltatások ismérvei;
 • a mérnöki, építés-szerelési, távközlési projektek és a vállalatcsoport egyes társaságai által nyújtott további  szolgáltatások (pl. informatika, pénzügy-számvitel) jellemzői;
 • az energiaiparban tapasztalható folyamatos és gyors ütemű innováció.

Kockázatkezelési alapelvek

Az MVM Csoport vezetése elkötelezett az alábbi alapelvek következetes betartása és a Csoport valamennyi munkavállalójával történő betartatása mellett.

 • Integráltság: a kockázatkezelés beépülése a szervezeti működésbe és a döntéshozatalba;
 • Teljesség: valamennyi érintett szereplő szempontjainak figyelembe vétele;
 • Konzisztencia: a kockázatok következetes, csoportszinten egységes és integrált kezelése, meghagyva a vállalatcsoporton belül az eltérő tevékenységeket érintő specifikus kockázatok hatékony kezelését lehetővé tévő rugalmasságot;
 • Módszeresség: a kockázatok időben történő, teljes körű azonosítása, megértése, priorizálása és értékelése, az eredményes válaszlépések megtétele, valamint rendszeres visszamérés;
 • Transzparencia: a kockázatok és a kockázatkezelés eredményeinek pontos, időben történő, minden lényeges tényezőre kiterjedő kommunikációja a társaságcsoporton belül;
 • Folyamatosság: a kockázatok nem egyszeri, hanem folyamatos kezelése, így biztosítva, hogy a kockázati kitettségről, a kockázatkezelési tevékenységek hatékonyságáról és a szükséges döntésekről naprakész információk álljanak a döntéshozók rendelkezésére;
 • Arányosság: a kockázatok felmérésére, kezelésére fordított erőforrásoknak és a kockázatok mértékének arányossága, egyensúlya.

Az alábbi területeken felmerülő kockázatokkal szemben zéró toleranciát képviselünk, ezért az MVM Csoport vezetése megköveteli, hogy teljes mértékben megvalósuljanak a következők:

 • a hatályos hazai és európai uniós jogszabályoknak és hatósági előírásoknak való megfelelés a teljes vállalatcsoportra vonatkozóan;
 • külső vagy belső csalások, visszaélések elleni hatékony fellépés;
 • az alkalmazottak munkahelyi egészségének és biztonságának védelme;
 • nukleáris biztonság fenntartása.

Szerepek és felelősségek

Az MVM Csoport minden társaságának valamennyi munkavállalója felelős a saját szakterületét érintő kockázatok felismeréséért, értékeléséért és kommunikálásáért. Az átfogó, csoportszintű kockázatkezelési tevékenység működtetése és kontrollja a társaságcsoport vezetésének a felelőssége.

Ennek érdekében dedikált szervezetek végzik a kockázatkezeléssel kapcsolatos operatív és koordinációs feladatokat, amelyek támogatják a kockázati szempontok vezetői döntéshozatalba való beépítését és magukba foglalják

 • a társaságok kockázattudatosságának erősítését;
 • a kockázatkezelés módszertani kereteinek meghatározását, szabályozóinak rendszeres felülvizsgálatát;
 • az egyes kockázattípusok (stratégiai, pénzügyi, működési és projektkockázatok) felmérését, értékelését, valamint a szükséges kontrollok kialakítását, fejlesztését és monitorozását.

 

Az átfogó, hatékony és egységes kockázatkezelési rendszer működtetése alapeleme egy jól működő, felelős vállalatirányításnak és az értékteremtésnek.