Környezetvédelem

Az MVM Csoport környezeti politikája

Az MVM Csoport küldetése Magyarország energiaiparának meghatározó szereplőjeként az ország energiaellátás biztonságának szavatolása. Tevékenységi köre kiterjed a villamosenergia-termelésre, -szállításra és -kereskedelemre, a villamosenergia-rendszer független irányítására, az átviteli hálózat fejlesztésére, üzemeltetésére és karbantartására, a földgáz-kereskedelemre, és -tárolásra, erőművek üzemeltetésére, a távhő-ellátásra, vezetékes és vezeték nélküli távközlési, valamint informatikai, pénzügyi, számviteli, biztonsági, mérnökirodai és logisztikai szolgáltatásokra.

Az MVM Csoport tevékenységeinek ellátása során óhatatlanul befolyásolja a természetes és az épített környezet állapotát. A fenntarthatóság alapelveivel azonosulva és az életciklus-szemlélet figyelembe vételével, az MVM Csoport célul tűzi ki a környezeti elemekre és az ökológiai rendszerekre gyakorolt hatások minimalizálását, a károsanyag-kibocsátás csökkentését, a korábban esetlegesen bekövetkezett környezeti károk felszámolását, követve az elővigyázatosság és a felelős gondoskodás elvét.

Az MVM Csoport törekszik arra, hogy a stratégiájában megfogalmazott hosszú távú innovációra építve hatékony és környezetbarát eljárásokat, technológiákat fejlesszen ki, erősítve ezzel versenyképességét, piaci pozícióját, jó hírnevét. Új műszaki megoldások felhasználásával folyamatosan fejleszteni kívánja szolgáltatásait, technológiáit az energiahatékonyság és a környezeti szempontok figyelembevételével.

Fejlesztései és beruházásai során az MVM Csoport előtérbe helyezi a technikailag legkorszerűbb eszközök alkalmazását és folyamatosan törekszik az energetikailag elavult berendezések, infrastruktúraelemek kiváltására.

Az MVM Csoport kötelezettséget vállal arra, hogy

 • a villamos- és hőenergia termelése során támogatja az EU elvárásainak megfelelően kitűzött nemzeti klímapolitikai célok elérését, valamint a Nemzeti Energiastratégiában foglaltak megvalósítását;
 • folyamatosan megfelel a tevékenységeire vonatkozó (hazai és EU-s) jogszabályoknak, szabványoknak, hatósági és belső előírásoknak és ezt partnereitől is elvárja;
 • Magyarország energiaiparának meghatározó szereplőjeként partnerei és a többi piaci szereplő előtt példát mutat a tevékenységi körébe tartozó, környezetvédelmet érintő területeken;
 • tevékenységeinek környezetre gyakorolt hatásait folyamatosan figyelemmel kíséri, részt vesz az „elérhető legjobb technika” kialakításában és annak alkalmazásával törekszik a negatív hatások megelőzésére és a kockázatok elfogadható szintre való csökkentésére;
 • feltárja, szabályozza és folyamatosan megfigyeli azokat a kritikus tevékenységeket, amelyek jelentős mértékű tényleges vagy potenciális hatást fejtenek/fejthetnek ki a környezetre;
 • környezetvédelmi teljesítményének folyamatos ellenőrzésével és fejlesztésével az energiatakarékosságot, valamint a természeti erőforrások felhasználásának ésszerűsítését célozza meg;
 • a felhagyott telephelyek rekultivációinak, a területek újrahasznosításra való alkalmassá tételének tekintetében a legnagyobb gondossággal jár el;
 • az éves fenntarthatósági teljesítményt bemutató jelentésével rendszeresen tájékoztatja érdekelt feleit tevékenységeinek környezeti hatásairól, illetve az elért eredményeiről;
 • folyamatosan fejleszti a munkatársak szakmai felkészültségét, így gondoskodik a fenntartható fejlődés és a környezet védelme iránti elkötelezettségük, környezettudatosságuk fejlesztéséről;
 • folyamatos párbeszédet folytat az érdekelt felekkel, együttműködik a közigazgatási szervekkel és valamennyi hatósággal a környezetszennyezés, valamint a veszélyhelyzetek megelőzése és elhárítása érdekében;
 • részt vállal a környezetvédelmi/fenntarthatósági célú társadalmi kezdeményezésekben;
 • támogatja a társaságainál a környezetközpontú irányítási rendszer bevezetését, valamint fejlesztését.

Az MVM Csoport rendszeresen felülvizsgálja a környezeti politikának való megfelelést, és az értékelések alapján folyamatosan törekszik a fejlesztésre, és hozzáférhetővé teszi környezeti politikáját. A csoportszintű környezeti politika érvényes a társaságcsoport tagjai vonatkozásában.

 

Budapest, 2018. február 19.

 

Dr. Zsuga János

vezérigazgató