MVM Zrt. vételi jog gyakorlása a Mátrai Erőmű Zrt. részvényeire vonatkozóan


Az MVM Zrt. ezúton tájékoztatja a Mátrai Erőmű Zrt. nem állami részvényeseit a Cégközlönyben megjelent 2. közlemény tartalmáról:

 

MVM ZRT., MINT VÉTELI JOG GYAKORLÓJA ÉS A MÁTRAI ERŐMŰ ZRT. ÁLLAMI RÉSZVÉNYESE

Az MVM Zrt. (székhely: 1031 Budapest, Szentendrei út 207–209.; Cg.: 01-10-041828) vételi jogot gyakorol a Cégközlönyben történő 1. közlemény megjelenésének napjától, azaz 2020. április 23.-tól, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben (a továbbiakban: „Kgt.”) foglalt jogszabályi rendelkezések betartása mellett a Mátrai Erőmű Zrt. (székhelye: 3271 Visonta, Erőmű utca 11.; Cg.:10-10-020024; a továbbiakban: „Mátrai Erőmű”) nem állami részvényeseinek részvényei (a továbbiakban: „vételi joggal érintett részvények”) vonatkozásában.

Az MVM Zrt. a Mátrai Erőműben 98,81%-os közvetett tulajdonosi részesedést szerzett 2020. március 26-án, amely részesedésszerzést a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal 2020. április 1-jén kézhez vett határozatával utólagosan tudomásul vett, így az MVM Zrt. a Kgt. 1. § d) pontja értelmében 2020. április 1-jétől állami részvényesnek minősül a Mátrai Erőműben.

Jelenleg az MVM Zrt. 3.383.880 db, egyenként 10.000 Ft névértékű részvénnyel rendelkezik a Mátrai Erőműben, amely az alaptőke 98,81%-a.

 

RÉSZVÉNYEK VÉTELÁRA  

A részvények vételárának kiszámítási módját a Kgt. 7/D.§ (1) bekezdése tartalmazza, miszerint egy részvény ellenértéke az egy részvényre jutó saját tőke értéke, valamint a Kgt. 7/D. § (3) bekezdés szerinti két független könyvvizsgáló által meghatározott piaci értékek összegének számtani középértéke közül a magasabb összege.

Az MVM Zrt. a részvények ellenértékének meghatározásakor figyelemmel volt a Ptk. 3:324:§-ban foglalt rendelkezésekre is.

A fentiek eredményeként megállapításra került a Mátrai Erőmű, részvénysorozatonként az egy részvényre jutó ellenértékének összege, amely 21.895,-Ft.

Az MVM az ERSTE Bank Hungary Zrt. pénzforgalmi szolgáltatónál helyezi letétbe a pénzben teljesítendő, Társaság részvényeinek ellenértékét.

 

MIT KELL TENNI A MÁTRAI ERŐMŰ RÉSZVÉNYESEKÉNT?

Tekintettel arra, hogy a Mátrai Erőmű részvényei dematerializált formában kerülnek kibocsátásra, így a Kgt. 7/E. §-a értelmében a vételi joggal érintett részvények tulajdonosai kötelesek a vételi jog gyakorlásáról szóló, a Cégközlönyben megjelent 2. közlemény közzétételét, összhangban a jelen tájékoztató megjelenését – az MVM Zrt. honlapján– (azaz 2020. július 16.) követő 15 napon belül (azaz 2020. július 31. napjáig) részvényeikett transzferálni az MVM ERSTE Bank Hungary Zrt.-nél vezetett 0344/002236-os számú értékpapírszámlájára, megjegyzésként kérjük szíveskedjen feltüntetni az MVM számlatulajdonos kódját, amely 34404586.

Tájékoztatjuk, hogy magánszemély részvényes esetében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. tv. 67. §-a alapján árfolyam nyereségből származó jövedelem keletkezhet, amely a Szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 1.§(5) bekezdése alapján szociális hozzájárulás fizetési kötelezettséggel is járhat, ebből következően magánszemély részvényes számára a részvény(ei) után járó ellenértéknek a közterekkel csökkentett összege kerül kifizetésre.

A vételi joggal érintett részvényekért járó ellenérték kifizetéséhez az alábbi igazolások, illetve dokumentumok benyújtása szükséges:

 

  • a vételi joggal érintett részvények tulajdonosa köteles igazolni az értékpapírszámlájának a vételi jog gyakorlásáról az MVM Zrt. által fentiekben megjelölt értékpapírszámla javára történt terhelését, vagy a vételi joggal érintett részvények érvénytelenítését,
  • a vételi joggal érintett részvények tulajdonosa köteles megjelölni a vételi jogot gyakorló MVM Zrt. számára azon bankszámlaszámát, amelyre a vételi joggal érintett részvények után járó ellenérték átutalását kéri,
  • amennyiben a vételi joggal érintett részvények tulajdonosa magánszemély, köteles az adó- és hozzájárulás fizetési kötelezettség megállapításához szükséges nyilatkozatot az MVM Zrt., mint vételi jogot gyakorló részvényes számára megküldeni.

A vételi joggal érintett részvényekért járó ellenérték kifizetése érdekében a fentiekben megjelölt dokumentumokat (igazolás az értékpapírszámla megterheléséről, vagy a részvények érvénytelenítéséről; a részvényes bankszámlaszámának megjelölése; magánszemély részvényes esetén az ellenérték megállapításához szükséges jövedelemadó nyilatkozat, valamint a szociális hozzájárulás megállapításához szükséges nyilatkozat), postai úton, az MVM Zrt. postacímére (1255 Budapest 15, Pf. 77), az MVM Zrt. Treasury Osztályának címzett regisztrált küldemény formájában szíveskedjen megküldeni.

 

MVM ZRT. TEENDŐI A RÉSZVÉNYEIK KIFIZETÉSE KAPCSÁN

A megküldött dokumentumok letétkezelő számára történő benyújtását az MVM Zrt., mint vételi jogot gyakorló részvényes végzi és intézkedik a vételi joggal érintett részvényekért járó ellenérték letétkezelő útján történő mihamarabbi kifizetése érdekében.

A vételi joggal érintett részvényekért járó ellenérték kifizetésének időpontja nem lehet későbbi, mint a vételi joggal érintett részvényeknek az MVM Zrt. által megjelölt értékpapírszámlájára történő transzferálásról/a részvények érvénytelenítéséről az MVM Zrt., mint vételi jogot gyakorló részvényes számára eljuttatott igazolás postai feladásának nap ját követő 30. nap.

A vételi joggal érintett részvények tulajdonosa a részvény ellenértékének kifizetésére vonatkozó igényét a Ptk. 6:22. § (1) bekezdése szerinti elévülési időn belül érvényesítheti.

A vételi joggal érintett részvény végrehajtás alá vonása tekintetében a Kgt. 7/C. § (3) bekezdése az irányadó.

A vételi joggal érintett részvények kifizetésével összefüggésben esetlegesen felmerülő késedelmi kamat vonatkozásában a Kgt. 7/B. § (5) és 7/E. § (6) bekezdésében foglaltak irányadók.

 

MI TÖRTÉNIK, HA NEM ÉRTÉKESÍTI A RÉSZVÉNYEIT, ÉS NEM FOGADJA EL AZ MVM ZRT. VÉTELI AJÁNLATÁT?

A Kgt. jogszabályi rendelkezései értelmében, amennyiben a Cégközlönyben lévő 2. közlemény megjelenését követő 15 napon nem transzferálja az MVM Zrt. részére a részvényeit, akkor a Mátrai Erőmű érvényteleníti azokat a 16. napon, azaz 2020. augusztus 1. napján. Ezt követően pedig a Mátrai Erőmű új részvényeket bocsát ki, amelyeket az MVM rendelkezésére bocsát.

 

 További információ:

M&A Jogi Osztály, MVM Zrt.

E-mail: zslada@mvm.hu / szszelpal@mvm.hu