Az MVM Energetika Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: MVM Zrt.) vezetése a nemzeti tulajdonú energetikai társaságcsoport tevékenységének minden területén követelményként kezeli a minőség alapú szemléletet, elismeri a környezetvédelem, az energiahatékonyság, a fenntartható fejlődés, valamint az információvédelem fontosságát és üzleti kapcsolataiban is törekszik ezek érvényesítésére.


Ennek megfelelően az MVM Zrt, mint az MVM Csoport irányítója integráltan működteti az MSZ EN ISO 9001:2015, az MSZ EN ISO 50001:2019, az MSZ EN ISO 14001:2015, valamint az MSZ ISO/IEC 27001:2014 szabványnak megfelelő Integrált Irányítási Rendszert, és gondoskodik annak folyamatos fejlesztéséről.


Az MVM Zrt. energiagazdálkodási politikája

Az MVM Csoport nemzeti energetikai vállalatcsoportként a teljes magyar energiaszektort áthatja, amely kiemelkedő szerepet játszik a hazai energiahatékonyság növelésében is. Regionálisan is meghatározó, versenyképes, jövő- és ügyfélorientált társaságcsoport, amely folyamatos innováció mellett fenntartható és biztonságos energiaellátást és energetikai szolgáltatásokat nyújt partnereinek. 

Az MVM Zrt. alapvető feladata az MVM Csoport társaságainak stratégiai irányítása és ellenőrzése a fenti stratégiai cél elérése érdekében.


Az MVM Zrt. fő célkitűzései közé tartozik az energiahatékonyság növelése, a természeti erőforrások kihasználásának ésszerűsítése, innováció alapú fejlesztések és tisztább technológiák alkalmazásával, valamint a nemzetközi legjobb gyakorlat alkalmazásával hatékony, magas színvonalú működés megvalósítása mind vállalati, mind csoportszinten a meglévő szinergiák maximális kihasználásával.


Az MVM Zrt. hatékony, stratégiájával egybehangolt döntési rendszerének szerves részét képező, MSZ EN ISO 50001:2019 szabvány alapján kialakított energiagazdálkodási irányítási rendszert működtet, melynek keretében elkötelezettséget vállal arra, hogy:

 • az energiagazdálkodási teljesítményét folyamatosan javítja és az energiagazdálkodási irányítási rendszerét folyamatosan fejleszti;
 • minden szükséges információt és erőforrás biztosít a kitűzött célok, energiagazdálkodási előirányzatok és fejlesztési elképzelések hatékony megvalósításához;
 • figyelemmel kíséri és alkalmazza az energiahatékonysággal, az energiahasznosítással és az energiafelhasználással kapcsolatos jogszabályi előírásokat, valamint megfelel szervezetre vonatkozó egyéb követelményeknek;
 • támogatja az energia-hatékony termékek és szolgáltatások beszerzését, és az energiagazdálkodási teljesítményjavulást figyelembe vevő tervezési tevékenységeket és erre ösztönzi a csoport tagjait
 • elősegíti új technológiák, módszerek bevezetését az energiahatékonyság növelése, és az alternatív energiaforrások alkalmazása érdekében;
 • segíti a munkatársak energiatudatosságának erősítését belső képzések alkalmazásával.


Az MVM Zrt. vezetésének meggyőződése, hogy az energiapolitika megvalósításával, folyamatos fejlesztésével, a megfogalmazott célok teljesítésével a társaság és a csoport hozzájárul az energiahatékonyság javulásához, valamint gazdasági eredményességük fokozásához.


Budapest, 2021. április 15.


Kóbor György    

elnök-vezérigazgató

                                                                                                                                                  


Az MVM Zrt. környezeti politikája

Az MVM Zrt. alapvető feladata a stratégiai tervezés, valamint az MVM Csoport társaságainak központi irányítása, felügyelete. Az MVM Zrt. hatékony, stratégiájával egybehangolt döntési rendszerének szerves részét képező, tanúsított környezetközpontú irányítási rendszert működtet.


Az MVM Zrt. vezetésének meggyőződése, hogy a környezeti politikájában megfogalmazott célok teljesítésével a társaság hozzájárul környezetünk állapotának javulásához a társaság gazdasági eredményességének fokozása mellett.


A fentiek teljesítése érdekében az MVM Zrt. kötelezettséget vállal arra, hogy:

 • támogatja az MVM Csoport társaságainál a környezetközpontú irányítási rendszer bevezetését, valamint fejlesztését;
 • eleget tesz a hazai és EU-s jogszabályokban rögzített környezetvédelmi követelményeknek, valamint törekszik a jövőben várható környezetvédelmi elvárások teljesítésére;
 • a tevékenysége során a fel- és elhasznált anyagok, eszközök kezelését a környezetvédelmi szabályozások maximális figyelembevételével végzi;
 • új technológiák, módszerek bevezetésével, a meglévők folyamatos optimalizálásával, fejlesztésével, az elavultak folyamatos kivezetésével, illetve környezetvédelmi teljesítményének folyamatos növelésével törekszik az energiahatékonyságra, az erőforrások optimális felhasználására, valamint a környezet terhelésének mérséklésére, alacsony szinten tartására;
 • tevékenységei és beruházásai során – megfelelve a jogszabályi rendelkezéseknek – a rendelkezésre álló legjobb környezetbarát technológiákat alkalmazza, törekszik az elvárt szinttől elmaradó technológiák fejlesztésére az „elérhető legjobb technikák” (Best Available Techniques, vagyis BAT-ok) alkalmazásával;
 • a legnagyobb gondossággal jár el a normál működéssel felhagyott telephelyek rekultivációja és újrahasznosítása során;
 • törekszik a környezetkímélő, karbonsemleges, alternatív technológiák és eljárások széleskörű elterjesztésére, a magas karbonkibocsátású technológiák kiváltására, valamint az energiahatékony és környezettudatos energiafelhasználási módszerek megismertetésére;
 • rendszeres tájékoztatással, képzésekkel, programokkal, valamint tapasztalatcsere lehetőségek biztosításával fokozza munkatársai szakmai felkészültségét, a környezetvédelem és a fenntartható gazdaság iránti elkötelezettségét;
 • kapcsolatot tart a szabályozó és ellenőrző hatóságokkal, nemzetközi és hazai környezetvédelmi szervezetekkel, egyéb érdekelt felekkel, kiemelt figyelmet fordítva az adat- és információszolgáltatási kötelezettségek megfelelő teljesítésére;
 • támogatja – a gazdaságossági szempontok figyelembevétele mellett – a tevékenységéhez kapcsolódó, a környezetvédelem és a fenntartható gazdaság céljait szolgáló kutatási és fejlesztési tevékenységeket;
 • környezetvédelmi teljesítményéről, környezeti hatásairól a nyilvánosságot a honlapján elérhető Integrált Jelentés formájában rendszeresen tájékoztatja.


Az MVM Zrt. rendszeresen felülvizsgálja a környezeti politikájának való megfelelését, az értékelések alapján folyamatosan törekszik a fejlesztésre, továbbá hozzáférhetővé teszi környezeti politikáját. 


Budapest, 2021. április 15.


Kóbor György

elnök-vezérigazgató

Az MVM Zrt. minőségpolitikája

Az MVM Zrt. jelentős szerepet tölt be a hazai és regionális energiaszektor területén. Társaságunk érdekelt feleinek, üzletfeleinek elégedettségét magas szintű szolgáltatásainkkal igyekszünk kivívni és megtartani.


Működési területeinken kiemelten kezeljük tevékenységeink minőségét, melynek folyamatos fejlesztése érdekében az MVM Zrt. hatékony, a társaság stratégiájával egybehangolt, döntési rendszerének szerves részét képező, MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerinti tanúsított minőségirányítási rendszert működtet.


A folyamatos fejlődés iránti elkötelezettségünknek megfelelően célunk:


 • A tanúsított, MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer fenntartása, folyamatos fejlesztése,
 • A minőségirányítási rendszer mind a csoportszintű, mind pedig a társasági szabályozókban foglaltaknak megfelelő működtetése,
 • Az MVM Zrt. Üzleti Tervének megfelelő célkitűzések teljesítése,
 • Társaságunk iránti bizalom és megelégedettség növelése.


Tanúsított minőségirányítási rendszerünk célja tevékenységeink szabályozott módon történő végrehajtása és fejlesztése úgy, hogy érvényesüljenek a jogszabályokban, hatósági dokumentumokban, szabványokban, szerződésekben, valamint a Társaság üzletszabályzatában megfogalmazott előírások.

A Társaság vezetése munkatársaitól és alvállalkozóitól megköveteli minőségpolitikai célkitűzéseinek elfogadását, minőségcéljai elérésének támogatását, valamint a minőségirányítási rendszer által támasztott követelmények maradéktalan betartását.


Budapest, 2021. április 15.


Kóbor György

elnök-vezérigazgató


MVM Zrt. információbiztonsági politika
Az MVM Csoport nemzeti energetikai vállalatcsoportként a teljes magyar energiaszektort áthatja, amely kiemelkedő szerepet játszik a hazai energiahatékonyság növelésében is. Regionálisan is meghatározó, versenyképes, jövő- és ügyfélorientált társaságcsoport, amely folyamatos innováció mellett fenntartható és biztonságos energiaellátást és energetikai szolgáltatásokat nyújt partnereinek. 

Az MVM Zrt. alapvető feladata az MVM Csoport társaságainak stratégiai irányítása és ellenőrzése a fenti stratégiai cél elérése érdekében.

Az MVM Zrt. fő célkitűzései közé tartozik az energiahatékonyság növelése, a természeti erőforrások kihasználásának ésszerűsítése, innováció alapú fejlesztések és tisztább technológiák alkalmazásával, valamint a nemzetközi legjobb gyakorlat alkalmazásával hatékony, magas színvonalú működés megvalósítása mind vállalati, mind csoportszinten a meglévő szinergiák maximális kihasználásával.

Az MVM Zrt. hatékony, stratégiájával egybehangolt döntési rendszerének szerves részét képező, MSZ EN ISO 50001:2019 szabvány alapján kialakított energiagazdálkodási irányítási rendszert működtet, melynek keretében elkötelezettséget vállal arra, hogy:

 • az energiagazdálkodási teljesítményét folyamatosan javítja és az energiagazdálkodási irányítási rendszerét folyamatosan fejleszti;
 • minden szükséges információt és erőforrás biztosít a kitűzött célok, energiagazdálkodási előirányzatok és fejlesztési elképzelések hatékony megvalósításához;
 • figyelemmel kíséri és alkalmazza az energiahatékonysággal, az energiahasznosítással és az energiafelhasználással kapcsolatos jogszabályi előírásokat, valamint megfelel szervezetre vonatkozó egyéb követelményeknek;
 • támogatja az energia-hatékony termékek és szolgáltatások beszerzését, és az energiagazdálkodási teljesítményjavulást figyelembe vevő tervezési tevékenységeket és erre ösztönzi a csoport tagjait
 • elősegíti új technológiák, módszerek bevezetését az energiahatékonyság növelése, és az alternatív energiaforrások alkalmazása érdekében;
 • segíti a munkatársak energiatudatosságának erősítését belső képzések alkalmazásával.

Az MVM Zrt. vezetésének meggyőződése, hogy az energiapolitika megvalósításával, folyamatos fejlesztésével, a megfogalmazott célok teljesítésével a társaság és a csoport hozzájárul az energiahatékonyság javulásához, valamint gazdasági eredményességük fokozásához.

Budapest, 2021. április 15.

Kóbor György
elnök-vezérigazgató