Az MVM Zrt. antikorrupciós irányítási rendszere

Az MVM Energetika Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: MVM Zrt.) vezetése az általa irányított nemzeti tulajdonú energetikai társaságcsoport tevékenységének minden területén elkötelezett a korrupció elleni küzdelemben. Kifejezetten tiltja és ellenzi a korrupció minden formáját, határozott lépéseket tesz annak megelőzése és megakadályozása érdekében, ezért MSZ ISO 37001:2019 antikorrupciós irányítási rendszerek szabvány szerint működő irányítási rendszert  alakított ki, tart fenn és fejleszt.


Az MVM Csoport Antikorrupciós Politikája


Az MVM Csoport meghatározó szereplője a magyar és regionális energiarendszernek, sikeres és versenyképes tevékenységével fontos szerepet vállal az ország és a régió energiastratégiai céljainak megvalósításában, valamint szakmai felkészültségével nagymértékben hozzájárul Magyarország és Közép-Kelet-Európa ellátásbiztonságához. 


Az MVM Csoport kiemelt szerepe kiemelt felelősséggel is jár, többek között a korrupció elleni küzdelem terén is.


Az MVM Csoport elkötelezett a korrupció elleni küzdelemben, ezért kifejezetten ellenzi és tiltja a korrupció minden formáját, határozott lépéseket tesz annak megelőzése és megakadályozása érdekében. 


Ezért az MVM Csoport 

a vezetőség példamutatása szerint megköveteli a korrupcióellenes jogszabályoknak és belső szabályozóknak való maradéktalan megfelelést; 

rendszeresen felülvizsgálja a szervezetben és a tevékenységéhez kapcsolódó üzleti folyamataiban a korrupció kockázatát valamennyi korrupciós formára kiterjedően;

évente antikorrupciós célokat tűz ki, vizsgál felül, melyek elérése érdekében intézkedéseket hajt végre;

elkötelezett az MSZ ISO 37001:2019 antikorrupciós irányítási rendszerek szabvány követelményeinek teljesítéséért;

ösztönzi a jóhiszemű, illetve megalapozottan felmerülő aggályok bizalmas, megtorlástól való félelem nélküli kifejezését;

kommunikálja a Csoportszintű Antikorrupciós Politikát a szervezeten belül és kívül is;

biztosítja az MSZ ISO 37001:2019 antikorrupciós irányítási rendszerek szabvány követelményeinek beépülését a szervezeti folyamatokba megfelelő szakmai erőforrások útján;

irányítja és támogatja a munkavállalókat abban, hogy hozzájáruljanak az antikorrupciós irányítási rendszerek eredményességéhez;

rendszeresen biztosít kötelező képzést a vezetőség és a munkavállalók részére antikorrupciós témakörben; 

támogatja az antikorrupciós szervezeti kultúra kialakítását;

elkötelezett az MVM Csoportban működő antikorrupciós irányítási rendszerek folyamatos fejlesztése iránt.


A fentiek szellemében az MVM Csoport lehetővé teszi és ösztönzi a korrupció kísérletének vagy gyanújának, illetve a Csoportszintű Antikorrupciós Politika és az MVM Csoportban működő antikorrupciós irányítási rendszerek bármely megsértésének vagy hiányosságának jóhiszemű, illetve észszerű meggyőződésen alapuló (közvetlen vagy megfelelő harmadik félen keresztüli) – akár anonim módon történő – bejelentését központi szinten a következő csatornákon: 


e-mailben:  compliance@mvm.hu;

postai úton: MVM Zrt. Compliance Funkció részére, 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.; 

illetve tagvállalati szinten a tagvállalatok holnapján feltüntetett csatornákon.


Az MVM Csoportban működő antikorrupciós irányítási rendszerek működtetéséért felelősséggel és hatáskörrel MVM Csoport szinten az MVM Zrt. központi compliance funkcionális területe, társasági szinten az egyes társaságok compliance funkciói rendelkeznek, akik közvetlen és késedelem nélküli kapcsolattartási lehetőségekkel rendelkeznek az irányító testülethez és a felsővezetőséghez. A központi és társasági compliance funkciók feladataik végrehajtása során függetlenül járnak el, feladataikat munkaköri leírásuknak megfelelően látják el, tanácsadást és iránymutatást nyújtanak az antikorrupciós kontrollokkal és a korrupcióval kapcsolatos kérdésekben. Felmérik és szükség szerint vizsgálják a bejelentett, feltárt vagy megalapozottan gyanítható korrupciós eseményeket, valamint a Csoportszintű Antikorrupciós Politika és az antikorrupciós irányítási rendszerek bármely megsértését. 


Az MVM Csoport mindent elkövet, hogy a Csoportszintű Antikorrupciós Politika megsértése esetén a korrupciós magatartás kivizsgálásra kerüljön, és a vonatkozó jogszabályoknak és belső szabályozóknak megfelelő jogkövetkezmény kerüljön kiszabásra. Az MVM Csoport garantálja, hogy szabálysértés vagy hiányosság esetén a vezetőség minden tagját és minden munkavállalót egyenlő bánásmódban részesít.


Az MVM Csoport tartózkodik attól, hogy üzleti kapcsolatot létesítsen vagy tartson fenn olyan harmadik féllel, aki nem tartja be a Csoportszintű Antikorrupciós Politikában foglaltakat vagy jogerős bírósági határozattal megállapított korrupciós bűncselekményt követ el.  


Budapest, 2023. szeptember 22.

 


 

Mátrai Károly Tamás

vezérigazgató

Dr. Katona Kolos

vezető jogtanácsos és compliance igazgató